Skip to main content

Podmínky

PŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI PROSÍM ČTĚTE TYTO PODMÍNKY A PODMÍNKY POUŽITÍ. POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEPOUŽÍVEJTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez upozornění tyto Podmínky a jejich část revidovat aktualizací tohoto příspěvku. Jste vázáni jakoukoli revizí a měli byste pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste si přečetli aktuální smluvní podmínky, které se vztahují na vaše používání našeho webu. Pokud porušíte některou z těchto podmínek, vaše povolení k použití obsahu obsaženého na našich webových stránkách automaticky zanikne a musíte okamžitě zničit všechny kopie, které jste z obsahu vytvořili.

Tento web poskytuje společnost Kadant Inc. a může být použit pouze k informačním účelům. Slova „my“, „my“, „naše“ a „Kadant“ v těchto Podmínkách odkazují na společnost Kadant Inc., její divize, dceřiné a přidružené společnosti.

Copyright and Trademark Information 

Informace o autorských právech a ochranných známkách

Copyright 2021 Kadant Inc. nebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Všechny ochranné známky, servisní značky a loga zobrazené na tomto webu jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Kadant nebo třetích stran, které své ochranné známky společnosti Kadant licencovaly. Tato webová stránka a informace, které obsahuje („obsah“), jsou majetkem společnosti Kadant, jejích přidružených společností a poskytovatelů licencí a jsou chráněny před neoprávněným kopírováním a šířením podle autorských zákonů USA, zákonů o ochranných známkách, mezinárodních úmluv a dalších zákonů o duševním vlastnictví. Používání tohoto webu a jeho obsahu je povoleno pouze výslovně povoleno společností Kadant. Nic zde obsaženého nepřevádí na vás žádná výslovná nebo implicitní práva, titul nebo zájem na webu nebo jeho obsahu.

Používání webových stránek a obsahu Kadant

Obsah z našeho webu můžete stahovat, zobrazovat, kopírovat a tisknout za následujících podmínek:

  • Obsah může být použit výhradně pro osobní, informační nebo nekomerční účely a nesmí být použit pro jakékoli veřejné nebo komerční účely;
  • Veškerá oznámení o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech se musí objevit na všech kopiích, včetně oznámení o autorských právech v dolní části stránky;
  • Obsah nesmí být žádným způsobem upravován nebo pozměňován; a
  • Nesmí být použita žádná grafika oddělená od doprovodného textu.

Kromě výše uvedených případů nesmíte používat, stahovat, nahrávat, kopírovat, tisknout, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, zveřejňovat, přenášet, rámovat, zrcadlit na jiné webové službě, používat jakékoli metaznačky, vkládat žádnou grafiku nebo distribuovat jakýkoli obsah z našeho webu zcela nebo zčásti bez předchozího písemného svolení společnosti Kadant. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Nic na tomto webu nesmí být vykládáno tak, že uděluje jakoukoli licenci na základě práv duševního vlastnictví společnosti Kadant nebo jakékoli třetí strany, ať už estoppelem, implikací nebo jiným způsobem. Kadant zakazuje používání jakékoli ochranné známky Kadant nebo jakékoli související grafiky jako „horkého odkazu“ nebo „hypertextového odkazu“ na jakýkoli web, pokud to Kadant výslovně neschválí.

Odkazy na stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou poskytovat odkazy na webové stránky provozované společností Kadant mimo Spojené státy, jakož i na webové stránky provozované třetími stranami. Než je použijete, přečtěte si prosím samostatné podmínky použití, zásady ochrany osobních údajů a další pravidla zveřejněná na těchto odkazovaných stránkách. Odkazy na třetí strany jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Když použijete tyto odkazy, opustíte náš web. Poskytnutím těchto odkazů neschvalujeme, nepřijímáme ani nesouhlasíme s jakýmkoli obsahem odkazovaných stránek nebo produkty či službami této třetí strany. Nekontrolujeme ani nekontrolujeme obsah webových stránek třetích stran a tento obsah není součástí našeho webu. Výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran propojených s naším webovým serverem nebo produktů nebo služeb této třetí strany. Neděláme žádná prohlášení týkající se obsahu nebo přesnosti materiálů na webových stránkách třetích stran nebo produktů nebo služeb třetích stran.

Prohlášení o ceně akcií

Výkonnost cen akcií uvedená v nabídkách akcií dostupných na našich webových stránkách nebo prostřednictvím nich nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost cen. Veškerý materiál je pouze pro informační účely a žádný materiál (včetně, bez omezení, kotací akcií nebo informací o společnosti) není určen k spoléhání na obchodní nebo investiční účely. Společnost Kadant ani její poskytovatelé údajů nezaručují přesnost nebo úplnost jakékoli ceny akcií nebo jiných zobrazených údajů, ani žádná taková strana nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli údajů za jakékoli zpoždění, nepřesnosti, chyby nebo opomenutí jakéhokoli takového data. Společnost Kadant nebude odpovědná za žádná obchodní ani investiční rozhodnutí učiněná na základě takového obsahu.

Zákony o cenných papírech

Následující text představuje prohlášení „Safe Harbor“ podle zákona o reformě sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995. Naše webové stránky obsahují výhledová prohlášení, která zahrnují řadu rizik a nejistot, včetně výhledových prohlášení týkajících se našich produktů, služeb a technologií, technických specifikace, výkonnostní kritéria a potenciální provozní úspory a naše obchodní operace a finanční výkonnost. Výhledová prohlášení jsou prohlášení týkající se možných nebo předpokládaných budoucích výsledků operací a jsou založena na přesvědčeních a předpokladech našeho vedení s využitím aktuálně dostupných informací. Když používáme slova jako „věří“, „očekává“, „očekává“, „zamýšlí“, „plánuje“, „odhaduje“, „měl by“, „pravděpodobně“, „bude“ nebo podobné výrazy, děláme dopředu -pohled na prohlášení. Neměli byste se zbytečně spoléhat na žádná výhledová prohlášení. Mezi důležité faktory, které by mohly způsobit, že se naše skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou v těchto prohlášeních uvedeny, patří rizika a nejistoty uvedené pod nadpisem „Rizikové faktory“ v poslední podané výroční zprávě společnosti Kadant o formuláři 10-K a následném podání u cenných papírů a burzy Komise. Tyto soubory jsou k dispozici od Kadantu na vyžádání a bez poplatků. Nepřebíráme žádnou povinnost veřejně aktualizovat jakékoli výhledové prohlášení, ať už v důsledku nových informací, dalších událostí nebo jinak. Tento web a jeho obsah nepředstavují nabídku nebo výzvu k nabídce prodeje jakýchkoli cenných papírů. Žádný z obsahu není zamýšlen jako a nebude považován za začleněný do žádných našich dokumentů o cenných papírech nebo dokumentů.

Pokračovat v odesílání

Kadant může povolit online zasílání životopisů v reakci na nabídky práce na našem webu. Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti s odesláním životopisu budou podléhat našemu prohlášení o ochraně osobních údajů. Souhlasíte, že nebudete zveřejňovat žádné nepravdivé nebo nepřesné životopisné informace. Náboráři zastupující kandidáty nesmí zasílat životopisy kandidátů v reakci na nabídky práce. Pokud jej odešlete prostřednictvím webu Kadant, existuje riziko, že váš životopis může být ztracen nebo zachycen třetí stranou. Společnost Kadant nenese žádnou odpovědnost za ztráty vyplývající z přenosu nebo používání životopisů získaných prostřednictvím webových stránek Kadant.

Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Společnost Kadant nezaručuje, že její web bude fungovat bez chyb nebo že jeho web a server neobsahují počítačové viry a další škodlivé součásti. Pokud vaše používání našeho webu nebo obsahu vede k potřebě servisu nebo výměny zařízení nebo dat, Kadant za tyto náklady neodpovídá.

PŘEJÍMÁTE CELKOVOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY. TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH VČETNĚ SPECIFIKACÍ VÝROBKŮ JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „JAK JSOU“ a „JAKO K DISPOZICI“. KADANT VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNA PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN NEBO VHODNOSTI NA ČÁST. KADANT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY O PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOST NEBO VČASNOST OBSAHU, SLUŽEB, SOFTWAROVÉHO TEXTU, GRAFIKY A ODKAZŮ NA JEJICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁHODNÉ, NÁROČNÉ NEBO JINÉ ŠKODY (VČETNĚ „NEMOŽNOST POUŽÍVAT, NEBO VÝSLEDKY POUŽITÍ NEBO SPOLEHLIVOSTI NA TENTO WEBOVÉ STRÁNCE, JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY ODKAZOVANÉ NA TENTO WEBOVÝ STRÁNEK, NEBO OBSAH OBSAHOVANÝ NA JAKÝCHKOLI NEBO VŠECHNY TAKOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, NEBO JAKÝKOLI NÁROK PŘIHLASITELNÝ K CHYBÁM, OMEZENÍM NEBO JINÝM NA MOŽNOST TAKOVÉHO POŠKOZENÍ BYLA UPOZORNĚNA NEPRESNOST NA TOMTO WEBOVÉM STRÁNKĚ, ZALOŽENÁ NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, TORTU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORII A JAKÉKOLI NEBO KADANTU. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE, ALE NENÍ OMEZENO NA PŘENOS JAKÉHOKOLI VÝPRODEJNÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO VISUSŮ, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT VAŠE ZAŘÍZENÍ, PORUCHU MECHNICKÉHO NEBO ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO KOMUNIKAČNÍHO ŘÍZENÍ, TELEFONU „POŠKOZENÍ VLASTNICTVÍ, CHYBY PROVOZOVATELE NEBO JAKÉKOLI SÍLY SÍLY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, A TAK SE NA VÁS NĚKTERÉ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Mezinárodní uživatelé

Tento web je zcela a zčásti řízen a provozován společností Kadant z jejích poboček ve Spojených státech amerických. Kadant neručí za to, že informace na tomto webu jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Spojené státy. Ti, kteří se rozhodnou přistupovat na tento web mimo USA, tak činí z vlastní iniciativy a odpovídají za dodržování místních zákonů, pokud a do jaké míry platí místní zákony. Odškodnění Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a udržovat neškodné společnosti Kadant, jejích dceřiných společností, poboček, úředníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců před a proti jakýmkoli nárokům, akcím nebo požadavkům, ztrátám, závazkům a veškerým nákladům a výdajům obrany, včetně, bez omezení, přiměřených právních a účetních poplatků, vycházejících nebo vyplývajících z vašeho používání Obsahu (včetně softwaru), přístupu na web nebo vašeho porušení těchto Podmínek. Obecné informace Tyto podmínky představují celou dohodu mezi vámi a společností Kadant týkající se předmětu této smlouvy a nebudou upravovány kromě Kadant aktualizací tohoto příspěvku, jak je zde uvedeno, nebo prostřednictvím písemného dokumentu podepsaného oběma stranami.

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce, budou tato ustanovení považována za oddělitelná a nebudou mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Společnost Kadant může na základě svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění revidovat takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení těchto podmínek s platným a vymahatelným ustanovením, které v možném rozsahu dosáhne ekonomických, obchodních a jiných účelů takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení , aktualizací tohoto příspěvku.

Tyto podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s právními předpisy Společenství Massachusetts, Spojené státy americké, bez ohledu na jakékoli zásady kolizí zákonů. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto podmínky nevztahuje. Souhlasíte s tím, že jakékoli právní kroky nebo řízení mezi společností Kadant a vámi za jakýmkoli účelem týkající se těchto podmínek nebo závazků stran podle tohoto zákona budou podány výhradně u federálního nebo státního soudu s příslušnou jurisdikcí, který zasedá ve státě Massachusetts, a všechny strany se vzdají jakékoli námitky vůči osobní jurisdikci nebo místu konání takových soudů. Potvrzení Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte se všemi těmito podmínkami a dodržováním všech příslušných pravidel a předpisů, mimo jiné včetně zákonů a nařízení o exportu a reexportu v USA týkajících se přenosu technických dat exportovaných ze Spojených států Státy nebo země, ve které máte bydliště. Berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli těmto Podmínkám a že tyto Podmínky mají stejnou platnost a účinnost jako podepsaný dokument.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich Podmínek používání, použijte prosím stránku Kontaktujte nás. 

Prohlášení o ochraně soukromí

Naše zásady a postupy ochrany osobních údajů najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Aktualizováno v červenci 2006

Kadant

© Kadant Inc.