Skip to main content

Warunki korzystania z witryny internetowej

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ NALEŻY SIĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. W PRZYPADKU NIEAKCEPTOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ WITRYNY.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków lub jakiejkolwiek ich części w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, aktualizując niniejsze oświadczenie. Użytkownik podlega wszelkim poprawkom i winien okresowo odwiedzać tę stronę w celu pozostania na bieżąco z aktualnymi warunkami mającymi zastosowanie w przypadku korzystania z naszej witryny. W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków zgoda na jego dalsze korzystanie z witryny internetowej automatycznie wygasa, a użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszystkich utworzonych kopii zawartości witryny internetowej.

Niniejsza witryna internetowa należy do firmy Kadant Inc. i może być wykorzystywana wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku niniejszych warunków słowa „my”, „nas”, „nasze” i „Kadant” odnoszą się do firmy Kadant Inc., jej oddziałów, filii i spółek stowarzyszonych.

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Copyright 2021 Kadant Inc. lub spółki stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo wyświetlane w niniejszej witrynie internetowej są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kadant lub firm trzecich, licencjonujących swoje znaki towarowe firmie Kadant. Niniejsza witryna internetowa, wraz z informacjami, które zawiera („Zawartość”), jest własnością firmy Kadant, jej spółek stowarzyszonych oraz licencjodawców i jest chroniona przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez amerykańskie prawo autorskie i prawo ochronne na znaki towarowe, konwencje międzynarodowe i inne prawa własności intelektualnej. Użytkownik może korzystać z niniejszej witryny internetowej oraz z jej zawartości wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony przez firmę Kadant. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie przekazuje żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw, tytułów ani udziału użytkownikowi w odniesieniu do niniejszej witryny internetowej oraz jej ZawartościKorzystanie z witryny internetowej firmy Kadant oraz z jej Zawartości.

Użytkownik może pobierać, wyświetlać, kopiować i drukować Zawartość naszej witryny internetowej, z zastrzeżeniem poniższego:

  • Zawartość może być używana wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych; nie może być używana do celów publicznych i komercyjnych;
  • Informacje o każdym i wszystkich prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności intelektualnej, w tym informacje o prawie autorskim znajdujące się w dolnej części strony, muszą być obecne na wszystkich kopiach;
  • Zawartość nie może być modyfikowana ani zmieniana w żaden sposób; oraz
  • Żaden z obrazów nie może być używany oddzielnie od towarzyszącego mu tekstu.

Poza przypadkami określonymi powyżej użytkownik nie może używać, pobierać, wysyłać, kopiować, drukować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, zamieszczać, transmitować, umieszczać w ramówce, powielać w innej usłudze witryny internetowej, używać jakichkolwiek znaczników meta, wbudowywać jakichkolwiek grafik ani rozpowszechniać żadnej Zawartości naszej witryny internetowej w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Kadant. Wszelkie prawa, których wyraźnie nie przyznano, są zastrzeżone. Żadna Zawartość niniejszej witryny internetowej nie może być interpretowana jako przyznanie jakiejkolwiek licencji, w ramach jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej firmy Kadant lub jakiejkolwiek strony trzeciej, przez wykluczenie, dorozumienie ani w żaden inny sposób. Firma Kadant zakazuje używania jakichkolwiek znaków towarowych firmy Kadant oraz wszelkich powiązanych grafik jako tzw. łączy hotlink oraz hiperłączy do jakichkolwiek witryn internetowych bez wyraźnego zatwierdzenia przez firmę Kadant.

Łącza do stron internetowych stron trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez firmę Kadant poza terytorium Stanów Zjednoczonych, jak również do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Przed rozpoczęciem korzystania z nich należy się zapoznać z odrębnymi warunkami korzystania z witryny, politykami prywatności oraz innymi regułami umieszczonymi na stronach połączonych z poszczególnymi łączami. Łącza stron trzecich udostępniane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Użycie tych łączy spowoduje opuszczenie naszej witryny internetowej. Udostępniając te łącza, nie popieramy, nie przyjmujemy ani nie zgadzamy się z żadną zawartością stron, produktami ani usługami stron trzecich, do których prowadzą łącza. Nie sprawdzamy ani nie kontrolujemy zawartości witryn internetowych stron trzecich, a niniejsza zawartość nie jest częścią naszej witryny internetowej. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek witryn internetowych, produktów oraz usług stron trzecich, do których łącza znajdują się w naszej witrynie internetowej. Nie czynimy żadnych oświadczeń dotyczących zawartości ani dokładności materiałów zamieszczanych w witrynach internetowych, usługach oraz w przypadku produktów osób trzecich.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu ceny giełdowej

Notowania cenowe przedstawione w naszej witrynie internetowej oraz notowania dostępne za jej pośrednictwem nie stanowią pewnego wskaźnika kształtowania się cen w przyszłości. Całość materiału ma charakter wyłącznie informacyjny i żaden materiał (w tym, lecz nie wyłącznie, notowania giełdowe lub informacje o firmie) nie powinien być wykorzystywany do celów handlowych ani inwestycyjnych. Ani firma Kadant, ani jej dostawcy danych nie gwarantują dokładności ani kompletności danych dotyczących kursów akcji ani żadnych innych przedstawianych danych; podobnie żadna strona trzecia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz użytkownika danych za jakiekolwiek opóźnienia, niedokładności, błędy i zaniechania w przypadku niniejszych danych. Firma Kadant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje handlowe bądź inwestycyjne oparte na niniejszej Zawartości.

Przepisy prawa papierów wartościowych

Poniżej znajduje się oświadczenie „Safe Harbor” zgodne z postanowieniami ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Nasza witryna zawiera prognozy obejmujące szereg czynników ryzyka i niepewności, w tym oświadczenia prognostyczne dotyczące naszych produktów, usług i technologii, danych technicznych, kryteriów wydajności i potencjalnych oszczędności operacyjnych, jak również naszej działalności oraz wyników finansowych. Oświadczenia prognostyczne to oświadczenia dotyczące możliwych lub zakładanych przyszłych wyników działalności oparte na przekonaniach i założeniach naszego zarządu, korzystającego z informacji dostępnych w określonym momencie. Używając słów takich jak „wierzyć”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „zamierzać”, „planować”, „szacować”, „powinno”, „możliwe” lub podobnych wyrażeń, czynimy oświadczenie prognostyczne. Żadnych oświadczeń prognostycznych nie należy traktować jako pewnych i na nich polegać. Ważne czynniki, które mogą spowodować niezgodność faktycznych wyników z wynikami przewidywanymi w tego typu oświadczeniach, obejmują ryzyka i niepewności wyszczególnione w części „Czynniki ryzyka” najnowszego raportu rocznego firmy Kadant na Formularzu 10-K i w późniejszych dokumentach składanych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsze dokumenty firma Kadant udostępnia na życzenie i nieodpłatnie. Firma Kadant nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji żadnego z oświadczeń prognostycznych zarówno w wyniku otrzymania nowych informacji, dalszych wydarzeń ani z powodu żadnych innych czynników. Niniejsza witryna internetowa oraz jej Zawartość nie stanowią oferty ani zaproszenia do złożenia oferty na sprzedaż jakichkolwiek papierów wartościowych. Żadna część Zawartości nie jest i nie powinna być uważana za część jakiegokolwiek zgłoszonego papieru wartościowego ani dokumentu.

Wysyłanie życiorysów

Firma Kadant może zezwolić na wysyłanie jej życiorysów pocztą elektroniczną w odpowiedzi na oferty pracy zamieszczone w jej witrynie internetowej. Wszelkie dane osobowe udostępnione w związku z wysłaniem życiorysu podlegają postanowieniom polityki prywatności firmy Kadant. Wysyłający zobowiązuje się nie podawać fałszywych ani niedokładnych informacji biograficznych. Rekruterzy reprezentujący kandydatów mogą nie przesłać ich życiorysów nadesłanych w związku z ogłoszeniem o pracę. Istnieje ryzyko, że życiorys nadesłany za pośrednictwem witryny internetowej firmy Kadant może zaginąć lub zostać przechwycony przez stronę trzecią. Firma Kadant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z przesłania lub wykorzystania życiorysów otrzymanych za pośrednictwem witryny internetowej firmy Kadant.

Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

Firma Kadant nie gwarantuje, że jej witryna internetowa będzie działać bezbłędnie ani że witryna internetowa oraz serwer są wolne od wirusów komputerowych oraz innych szkodliwych elementów. Firma Kadant nie ponosi odpowiedzialności za koszty naprawy bądź wymiany sprzętu lub danych wynikające z korzystania przez użytkownika z witryny internetowej lub z jej Zawartości.

PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO KORZYSTANIA Z NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA ORAZ JEJ ZAWARTOŚĆ, W TYM DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW, JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. FIRMA KADANT WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI KAŻDEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI POKUPNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI PRAW STRON TRZECICH ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA KADANT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI ZAWARTOŚCI, USŁUG, TEKSTU OPROGRAMOWANIA, GRAFIK ORAZ ŁĄCZY UMIESZCZONYCH W JEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA KADANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, MORALNE, KARNE, WIELOKROTNE ODSZKODOWANIA ORAZ ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYPU (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY KORZYŚCI, UTRATY DANYCH LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA, LUB Z WYNIKÓW KORZYSTANIA Z LUB POLEGANIA NA NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ, JAKICHKOLWIEK WITRYNACH INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ, LUB Z ZAWARTOŚCIĄ JAKIEJKOLWIEK LUB WSZYSTKICH TAKICH WITRYN INTERNETOWYCH, LUB JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA ZWIĄZANEGO Z BŁĘDAMI, ZANIEDBANIAMI BĄDŹ WSZELKIMI INNYMI NIEDOKŁADNOŚCIAMI OBECNYMI W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ W OPARCIU O GWARANCJĘ, UMOWĘ, CZYN NIEDOZWOLONY BĄDŹ JAKĄKOLWIEK INNĄ TEORIĘ PRAWNĄ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA KADANT ZOSTAŁA POINFORMOWANA, CZY TEŻ NIE, O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY, MIĘDZY INNYMI, PRZEKAZANIA JAKIEGOKOLWIEK URZĄDZENIA/MECHANIZMU DEZAKTYWUJĄCEGO BĄDŹ WIRUSÓW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA SPRZĘT UŻYTKOWNIKA, AWARII SPRZĘTU MECHANICZNEGO BĄDŹ ELEKTRYCZNEGO ORAZ LINII KOMUNIKACYJNYCH, PROBLEMÓW Z KORZYSTANIEM Z TELEFONU LUB INNYCH PROBLEMÓW ŁĄCZNOŚCIOWYCH, NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, KRADZIEŻY, OBRAŻEŃ CIAŁA, USZKODZENIA MIENIA, BŁĘDÓW OPERATORA ORAZ DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Użytkownicy międzynarodowi

Niniejsza witryna internetowa jest kontrolowana i obsługiwana w całości i częściowo przez firmę Kadant ze swoich biur w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma Kadant nie gwarantuje, że informacje umieszczone w niniejszej witrynie internetowej są odpowiednie do użytku lub dostępne poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Użytkownicy decydujący się uzyskać dostęp do niniejszej witryny internetowej spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zgodność z prawem lokalnym, jeśli prawo lokalne na to pozwala i w dopuszczonym przez nie zakresie.

Zabezpieczenie

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zobowiązaniem się użytkownika do obrony, zabezpieczenia i ochrony firmy Kadant, jej spółek stowarzyszonych, filii, zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami oraz odpowiedzialnością oraz wszelkimi kosztami i wydatkami związanymi z obroną, w tym, lecz nie wyłącznie, przed uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi opartymi lub wynikającymi z korzystania z Zawartości (w tym z oprogramowania), z dostępu do witryny internetowej bądź naruszenia niniejszych warunków przez użytkownika.

Informacje ogólne

Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i firmą Kadant w związku z przedmiotem niniejszego dokumentu i nie powinny być modyfikowane w sposób inny niż aktualizacja niniejszego dokumentu przez firmę Kadant zgodna z opisem zawartym w niniejszym dokumencie lub za pomocą pisemnego dokumentu podpisanego przez obie strony.

Jeżeli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny przez jakikolwiek sąd właściwy, taki warunek zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie mieć wpływu na ważność ani na wykonalność pozostałych warunków. Firma Kadant może, według własnego uznania i bez powiadomienia, zaktualizować treść niniejszego dokumentu w celu poprawienia takich nieważnych bądź niewykonalnych postanowień niniejszych warunków za pomocą ważnych i wykonalnych postanowień, które osiągną, w miarę możności, cele ekonomiczne, biznesowe i inne tych pierwszych.

Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Federacji Stanu Massachusetts, USA, niezależnie od jakichkolwiek zasad kolizji praw. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania w przypadku niniejszych warunków. Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie czynności prawne lub postępowanie między nim i firmą Kadant z jakiegokolwiek powodu związanego z niniejszymi warunkami lub zobowiązaniami stron wynikającymi z niniejszego dokumentu było prowadzone wyłącznie przez stanowe lub federalne sądy właściwe pozostające w jurysdykcji Federacji Stanu Massachusetts, a wszystkie strony zrzekają się podnoszenia zarzutów dotyczących niewłaściwości osobowej lub miejscowej w takich sądach.

Potwierdzenie

Uzyskując dostęp do niniejszej witryny internetowej, użytkownik zgadza się ze wszystkimi postanowieniami niniejszych warunków i zobowiązuje się działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami, w tym, lecz nie wyłącznie, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Stanów Zjednoczonych dotyczącymi eksportu i ponownego eksportu dotyczącymi przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub z kraju, w którym użytkownik jest zameldowany. Użytkownik potwierdza zaznajomienie się i zrozumienie niniejszych warunków oraz że mają one taką samą moc i skuteczność, jak podpisany dokument.

Kontakt z firmą

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących warunków korzystania z witryny internetowej należy się skontaktować z naszą firmą za pomocą strony Kontakt

Polityka prywatności

Aby wyświetlić naszą politykę prywatności i praktyki prywatności, należy przejść do strony Polityka prywatności.

Aktualizacja: lipiec 2006

Kadant
© Kadant